dzrs.net
当前位置:首页 >> 薄组词多音字组词语 >>

薄组词多音字组词语

一、读音为[báo],薄字组词 薄片:厚度小的片.薄饼:厚度小的饼.薄待:冷淡,不热情.薄酒:味道淡的酒.薄田:不肥沃的田.二、读音为[bó],薄字组词 浅薄:肤浅.多指人的学识、修养等不深厚,很浅显 薄礼:意为不丰盛的礼物,多

báo 基本字义1. 厚度小的:~片.~饼. 2. 冷淡,不热情:~待. 3. 味道淡:~酒. 4. 土地不肥沃:~田.常用词组1. 薄板 báobǎn [sheet;sheet metal;steel sheet] 金属或其他材料延伸的宽而薄的板 2. 薄饼 báobǐng [pizza;thin pancake] 面食之一,

薄是多音字,读音有:[báo]、[bó]、[bò]. 薄的多音字组词如下: 薄[báo]:纤薄、薄饼、非薄、低薄. 薄[bó]:瘠薄、鄙薄、薄礼、菲薄、喷薄、浅薄、薄雾、刻薄、薄弱. 薄[bò]:薄荷、薄荷脑、薄荷糖.

薄的多音字有三个读音:1、[ báo ] 2、[ bó ] 3、[ bò ]薄的组词:[báo]苇薄澹薄薄透镜轻繇薄赋寡情薄意[bó]稀薄浮薄绵薄薄材喷薄帷薄不修势单力薄才疏德薄如履薄冰【bò】薄荷(读音:bòhe 多年生草本植物,茎和叶有清凉香味,可做药和香料.)

bo(二声):单薄、浅薄、轻薄、淡薄 bo(四声):薄荷、薄荷油、薄荷膏、薄荷叶 bao(二声):薄饼、薄片、薄纸、土地薄

薄有三个读音,拼音是báo、bó和bò,组词有:一、薄báo1、深薄[shēn báo] 《诗小雅小》:“战战兢兢,如临深渊,如履薄冰.”后以“深薄”谓险境.2、冲薄[chōng báo] 年幼德薄.《陈书废帝纪》:“闵予冲薄,王道未昭,荷兹

薄 báo :1.跟“厚”相对(薄冰,如履薄冰);2.(感情)冷淡,不深(情分薄);3.不浓,淡(酒味很薄);4.不肥沃(薄田).薄bó:1.轻微(广种薄收);2.不强健,不健壮(身体单薄);3.不厚道(刻薄),不庄重(轻薄);4.看不起,轻视,慢待(菲薄,鄙薄,厚今薄古).薄bó:迫近,靠近(日薄西山,薄弱……)薄 bò:薄荷

刻薄、薄弱、薄礼、喷薄、浅薄、鄙薄、薄暮、单薄、微薄、薄情、稀薄、薄葬、薄命、绵薄、厚薄、薄酒、浇薄、薄面、佻薄、薄技、薄海、硗薄、瘠薄、深薄、尖薄、薄涂、薄荷、薄膜、薄纱、薄板、薄言、薄薄、薄酌、浮薄、纤薄、薄媚、滂薄、薄材、肉薄、薄奠读音:[báo] 、 [bó] 、 [bò]

薄[ báo ]1.扁平物体上下两面之间的距离小.与“厚”相对:~片.2.淡:酒味~.3.(感情)冷淡:待他不~.4.不肥沃:~田.[ bó ]1.微;少;弱:~技.~产.单~.2.不厚道;不庄重:刻~.轻~.3.看不起;慢待:鄙~.厚此~彼.4.迫近;靠近:日~西山.[ bò ]〔薄荷〕多年生草本植物.茎方形,叶对生,茎、叶有清香味,为清凉解表药,也可提炼出芳香化合物(用于食品、日用品等).

菲薄 fěi bó 妄自菲薄 wàng zì fěi bó 淡薄 dàn bó 鄙薄 bǐ bó 薄幸 bó xìng 微薄 wēi bó 薄荷 bò he 薄荷脑 bò he nǎo 凉薄 liáng báo 如履薄冰 rú lǚ báo bīng 瘠薄 jí báo 厚积薄发 hòu jī báo fā 厚薄 hòu báo

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dzrs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com