dzrs.net
当前位置:首页 >> 五行相生相克记忆口诀 >>

五行相生相克记忆口诀

五行相生:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金. 木生火:因为火以木料作燃料的材料,木烧尽,则火会自动熄灭 火生土:因为火燃烧物体后,物体化为灰烬而灰烬便是土; 土生金:因为金蕴藏于泥土石块之中,经冶炼后才提取黄金 金生水:因为金若被烈火燃烧,便溶为液体,液体属水;水要依靠铁器来开导疏通 水生木:因为水灌溉树木,树木便能欣欣向荣 五行相克:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金. 众胜寡,故水胜火也;因为火遇水便熄灭 精胜坚,故火胜金;因为烈火能溶解金属 刚胜柔,故金胜木;因为金属铸造的割切工具可锯毁树木 专胜散,故木胜土;因为树根苗的力量强大,能突破土的障碍 实胜虚,故土胜水也.因为土能防水

水克火克金克木克土克水 水生木生火生土生金生水 根据客观规律来,还是蛮好记的 相克: 水灭火 火可以融化金(金属) 金(金属)可以砍断木(树木) 木可以从土中汲取营养 土克水(水来土掩) 相生: 水生木(浇水使树木生长) 木生火(木是五行中唯一的可燃物) 火生土(烧完就变成尘土了) 土生金(金是土中矿物质的沉淀) 金生水(金属是冷的,容易在上面凝结水) 或者你可以根据五边形记忆 (如图:http://bjimg.focus.cn/upload/photos/1978/h0oihFBj.jpg)

五行 *五行:金水木火土. *方位:东西南北中. *五行相生:金生水,水生木,木生火,火生土,土生金. *五行相克:金克木,木克土,土克水,水克火,火克金. *五行相窃:金窃土,土窃火,火窃木,木窃水,水窃金. *五行相溺:金蒸水,水溺木,木溺火,火燥土,土掩金. *天干与五行、方位的关系: 甲为栋梁之木,东方.乙为花果之木,东方. 丙为太阳之火,南方.丁为灯烛之火,南方. 戊为城墙之土,中方.己为田园之土,中方. 庚为斧钺之金,西方.辛为首饰之金,西方. 壬为江河之水,北方.癸为雨露之水,北方. 八卦所对应的五行: 金-乾、兑 乾为天,兑为泽 木-震、巽 震为雷,巽为风 土-坤、艮 坤为地,艮为山 水-坎 坎为水 火-离 离为火

五行相生(五材说): 金生水,水生木,木生火,火生土,土生金. 金生水:金销熔生水; 水生木:水润泽生木; 木生火:木干暖生火; 火生土:火焚木生土; 土生金:土矿藏生金. 五行相克: 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金. 刚胜柔,故金胜木;因为刀具可砍伐树木; 专胜散,故木胜土;因为树木可稳住崩土; 实胜虚,故土胜水;因为堤坝可阻止水流; 众胜寡,故水胜火;因为大水可熄灭火焰; 精胜坚,故火胜金;因为烈火可溶解金属.

五行相生:木生火、火生土、土生金、金生水、水生木.五行相克:木克土、土克水、水克火、火克金、金克木.五行相乘:木乘土、土乘水、水乘火、火乘金 、金乘木.五行相侮:木侮金、金侮火、火侮水、水侮土、土侮木.肺:主要生理功能主气、司呼吸,主宣发、肃降,宣散卫气,通调水道,朝百脉,主治节.在体合皮、其华在毛、开窍于鼻、在志为悲(忧),在液为涕.肾:主要生理功能臧精、主水、主纳气.主骨生髓,其华在发、开窍于耳及二阴,在志为恐,在液为唾.

五行相生: 金生水, 水生木, 木生火, 火生土, 土生金. 五行相克: 金克木, 木克土, 土克水, 水克火, 火克金. 五行相生含义: 木生火, 是因为木性温暖, 火隐伏其中, 钻木而生火, 所以木生火. 火生土, 是因为火灼热, 所以能够焚烧

金克木 木克土 土克水 水克火,火克金,水生木 木生火 火生土 土生金 金生水 五行相生相克

用自然常识去理解,你记住金木水火土: 相生: 1.金,金就是金属,自然中的金属哪里来的?当然是从土里挖出来的,土生金; 2.木,木也是从土里生出来,可是土已经被金用了,那五行还有哪个可以生木的,想想就剩下水了,水生木; 3.水

五行:金木水火土 相生: 木生火,火生土,土生金,金生水,水生木; 相克: 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金 相克: 金克木,木克土,土克水,水克火,火克金 相毁:木毁水,水毁金,金毁土,土毁火,火毁木 二合,三合,刑,穿,这里不在说明了.

古代人根据自己的认识能力将天下万物的认为是分为五类元素组成分别是:金、木、水、火、土,彼此之间存在相生相克的关系: 《归藏易》关于五行相生记载 五行相生

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dzrs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com