dzrs.net
当前位置:首页 >> 英语数字1到100视频 >>

英语数字1到100视频

数字一到一百Number one to one hundred

这个是需要时间的,我只能给你写法.10-100 ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four twenty-five twenty-six twenty-seven twenty-eight twenty-nine thirty

找不到 只能给你这个了 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10 ten 11 eleven 12 twelve 13 thirteen 14 fourteen 15 fifteen 16 sixteen 17 seventeen 18 eighteen 19 nineteen 20 twenty 21 twenty-one 22 twenty-two 23 twenty-

0 nought;zero;O1 one2 two3 three4 four5 five6 six7 seven8 eight9 nine10 ten11 eleven12 twelve13 thirteen14 fourteen15 fifteen16 sixteen17 seventeen18 eighteen19 nineteen20 twenty21 twenty-one22 twenty-two23 twenty-three30 thirty32 thirty-

1 wan 2 tu 3 si rui 4 fou 5 fai fu 6 sei ke si 7 sai wen 8 ei te 9 nai 10 te en 11 yi lai wen 12 tuai ou fu 13 se tin 14 fou tin 15 fai fu tin 16 sei ke si tin 17 sai wen tin 18 ei tin 19 nai tin 20 tuan ti 21=20+1 tuan ti wan ;22=20+2 tuan ti tu 以此类推 30 se ti

one1、two2、three3、four4、five5、six6、seven7、eight8、nine、teneleven twelve thirteen forteen fifteen sixteen seventeen nineteentwenty (21-29为twenty后跟前面的基数词,如:twentyone)thirty(30)(31-39地方法与上面相同)forty(40)、fifty(50)、sixty(60)、seventy(70)、eighty(80)、ninety(90)、one hundred

数字1到100的英文写法如下图所示: 英语中一到一百的数字都是基数词,表示数目的词称为基数词. 扩展资料: 1到100数字变化规律: 1、13-19的英文是在原有单词的基础上+teen,分别是: t

1至100的英语音标为:1one[ wn ];2two [ tu: ];3three[ θri: ];4four[ f: ];5five[ faiv ];6six[ siks ];7seven[ 'sevn ];8eight[ eit ];9nine[ nain ];10ten[ ten ];11 eleven: [ i'leven ];12 twelve: [ twelv ];13thirteen: [ 'θ:'ti:n ];14 fourteen: [ 'fo:'ti:n ];15 fifteen: [ 'fif'ti:n

0 zero 1 one 2 two 3 three 4 four 5 five 6 six 7 seven 8 eight 9 nine 10ten 11eleven 12twelve 13thirteen 14fourteen 15fifteen 16sixteen 17seventeen 18eighteen 19nineteen 20twenty 21twenty-one 22twenty-two 23twenty-three 30thirty 32thirty-two 40forty 50fifty 60sixty 70seventy 80eighty 90ninety 100one hundred

1-10 one two three four five six seven eight nine ten11-20 eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty21-29 twenty-one twenty-two twenty-three twenty-four.30-39 thirty thirty-one thirty-two .40-49 forty forty-one

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.dzrs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com